วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คำนาม noun part 1

     จากบทความที่แล้วที่ได้กล่าวถึง parts of speech ชนิดของกลุ่มคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 ชนิด ดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นจากบทความที่แล้ว  ซึ่งบทความในส่วนนี้จึงขอเล่าถึงรายละเอียดของคำนามในแต่ละชนิด เริ่มจาก คำนาม Noun  คือ คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ต่างๆ เช่น
1. ตัวอย่างคำนามคน boy เด็กผู้ชาย, girl เด็กผู้หญิง, mother แม่,  father พ่อ
2. ตัวอย่างคำนามสัตว์ dog สุนัข, cat แมว, rat หนู, chicken ไก่
3. ตัวอย่างคำนามสิ่งของ pen ปากกา, pencil ดินสอ, ruler ไม้บรรทัด
4. ตัวอย่างคำนามสถานที่ company บริษัท, city เมือง
    และคำนามยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่
1. commoun noun สามานยนาม หมายถึง คำนามที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั่วๆไป ไม่เจาะจงชี้เฉพาะ เช่น a dog is swimming  สุนัขกำลังว่ายน้ำ a girl is playing piano เด็กผู้หญิงกำลังเล่นเปียโน เป็นต้น
2. proper noun วิสามานยนาม หมายถึง คำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคน สัตว์ สิ่งของอันไหน ไม่ใช่ของทั่วไป เช่น Dan is going to The mall Departmentstore แดนกำลังจะไปห้างเดอะมอลล์ ชี้เฉพาะว่าไปห้างเดอะมอลล์ ไม่ได้ไปที่อื่น 
3. collective noun สมุหนาม หมายถึง คำนามที่เป็นหลายๆ ชิ้น เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ พวก ซึ่งดูแล้วอาจจะนึกว่าเป็นคำนามพหูพน์ แท้จริงแล้วเป็นคำนามเอกพจน์ นับได้มีหน่วยเป็นหนึ่ง เช่น brunch of tulip ทิวลิปหนึ่งช่อ นอกจากนี้แล้วคำนามพวก team คณะ หมู่, family ครอบครัว เหล่านี้ก็เป็นคำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง
4. material noun วัตถุนาม หมายถึง คำนามที่เป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นของแข็ง หรือของเหลว เช่น oil น้ำมัน, flour แป้ง, rice ข้าว เป็นต้น
5. abstract noun อาการนาม หมายถึง คำนามที่เป็นชื่อของสถานะ คุณสมบัติ สภาวะ คุณลักษณะ รวมถึงการกระทำของ คน สัตว์ สิ่งของ เช่น Death comes to all men ความตายย่อมมาสู่คนทุกคน
6. noun-Equivalent สมมูลยนาม หมายถึง คำอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป็นคำนาม แต่ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นคำนามของประโยค เช่น To love is good for life การได้รักเป็นสิ่งที่ดีของชีวิต To love เป็นกริยาไม่ใช่คำนาม แต่ถูกใช้เป็นคำนาม Eating is the best way if you want to fat การกินเป็นทางที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากอ้วน Eating เป็นกริยาไม่ใช่คำนาม แต่ถูกใช้เป็นคำนาม เหล่านี้เป็นต้น
7. compound noun นามผสม หมายถึง คำนาม 2 ตัวมาผสมกันเป็นคำเดียวในประโยคนั้น เช่น goldfish ปลาทอง มาจาก gold = ทอง fish = ปลา, cityboy เด็กผู้ชายเมืองกรุง มาจาก city = เมือง  boy = เด็กผู้ชาย
8. Agent noun นามแสดงความเป็นผู้กระทำ หมายถึง คำนามที่มาจากรูปกริยา หรือเป็นคำนามที่เติมปัจจัยเหล่านี้ er, ent, ist, or, ant และ ician เช่น actor นักแสดง มาจากคำว่า act = การกระทำ tor ผู้ , visitor ผู้มาเยี่ยม มาจากคำว่า visit = เยี่ยม tor ผู้ เป็นต้น 
   นี่เป็นเพียงบางส่วนของ ชนิดของกลุ่มคำในภาษาอังกฤษ parts of speech ว่าด้วยเรื่่องของ คำนาม noun part 1 ก่อน เพราะว่าบทถัดไปที่จะกล่าวถึงนี้เป็นรายละเอียดของ คำนามนับได้ countable noun และ นามนับไม่ได้ uncountable noun ซึ่งจะยกไปกล่าวในบทต่อๆ ไป โปรดติดตามครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น